• scholarship@udru.ac.th
  • 042 211 040 ต่อ 1734
  • จันทร์ - ศุกร์ 09.00 น. - 16.00 น.

ทุนพระราชทาน และรัฐบาลสนับสนุน

ประกอบไปด้วย 3 ทุนประราชทาน และ
10 ทุนรัฐบาลสนับสนุน


ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนเอกชนสนับสนุน

ประกอบไปด้วย 5 ทุนสนับสนุน ดังต่อไปนี้ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนกยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 ...

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนพระราชทาน และรัฐบาลสนับสนุน

ทุน ม.ท.ศ.

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2523 ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี

“กองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี” เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทาน ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนโครงการกองทุนการศึกษา

โครงการกองทุนการศึกษา เริ่มดำเนินงานสนองพระราชดำรัสเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 “เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” โดยเริ่มโครงการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชื่อย่อ ม.น.ข“ Foundation for Needy Student under Royal Patronage of Her Majesty the Queen” ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ อย่างทันท่วงที ตลอดจนสงเคราะห์เรื่องทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และโรงเรียน ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ในวโรกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์

สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต นักศึกษา(ชาย) ระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด มอบทุนการศึกษาสนับสนุนให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ

มุ่งเน้นความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ และโอกาสแก่คนพิการในการได้รับการบริการความช่วยเหลือทางการศึกษาจากรัฐเป็นพิเศษ โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

เป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
... ข้อมูลเพิ่มเติม


ทุนเอกชนสนับสนุน

ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์

เพื่ออุปการะการศึกษา เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินไทย แม้ในปัจจุบันท่านเจ้าของทุน ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่มูลนิธิก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธิโรเกชั่น

มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษา และทำคุณประโยชน์แก่สังคมเมื่อสำเร็จการศึกษา ให้ผู้ที่มีศักยภาพและความม่งมั่นได้เดินตามความฝัน ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้และทักษะวิชาชีพที่เรียนรู้มา นำประกอบอาชีพที่รัก เป็นครูอย่างมีเกียรติ และภาคภูมิใจ ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 โดยมีเครือข่ายสาขาของธนาคารเป็นช่องทางในการประสานงานกับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เล็งเห็นถึงการมอบโอกาสให้กับสังคม โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังต้องการการศึกษา ดังนั้นเมื่อปี 2544 ได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา “ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า” ให้กับนักเรียนที่ยากจน ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ... ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกัน

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ATCF) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย โดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะกรรมการพัฒนาชุมชนได้ประสานงานโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัย ... ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

เพื่ออุปการะการศึกษา เพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินไทย แม้ในปัจจุบันท่านเจ้าของทุน ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว แต่มูลนิธิก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ... ข้อมูลเพิ่มเติม

Adana Escort | Adana Escort Bayan Adıyaman Escort | Adıyaman Escort Bayan Afyon Escort | Afyon Escort Bayan Ağrı Escort | Ağrı Escort Bayan Aksaray Escort | Aksaray Escort Bayan Amasya Escort | Amasya Escort Bayan Ankara Escort | Ankara Escort Bayan Antalya Escort | Antalya Escort Bayan Antep Escort | Antep Escort Bayan Ardahan Escort | Ardahan Escort Bayan Artvin Escort | Artvin Escort Bayan Aydın Escort | Aydın Escort Bayan Balıkesir Escort | Balıkesir Escort Bayan Bartın Escort | Bartın Escort Bayan Batman Escort | Batman Escort Bayan Bayburt Escort | Bayburt Escort Bayan Bilecik Escort | Bilecik Escort Bayan Bingöl Escort | Bingöl Escort Bayan Bitlis Escort | Bitlis Escort Bayan Bolu Escort | Bolu Escort Bayan Burdur Escort | Burdur Escort Bayan Bursa Escort | Bursa Escort Bayan Çanakkale Escort | Çanakkale Escort Bayan Çankırı Escort | Çankırı Escort Bayan Çorum Escort | Çorum Escort Bayan Denizli Escort | Denizli Escort Bayan Diyarbakır Escort | Diyarbakır Escort Bayan Düzce Escort | Düzce Escort Bayan Edirne Escort | Edirne Escort Bayan Elazığ Escort | Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort | Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort | Erzurum Escort Bayan Eskişehir Escort | Eskişehir Escort Bayan Giresun Escort | Giresun Escort Bayan Gümüşhane Escort | Gümüşhane Escort Bayan HAKKARİ ESCORT – Hakkari Escort Bayan Hatay Escort | Hatay Escort Bayan Iğdır Escort | Iğdır Escort Bayan Isparta Escort | Isparta Escort Bayan İstanbul Escort | İstanbul Escort Bayan İzmir Escort | İzmir Escort Bayan İZMİT ESCORT – İzmit Escort Bayan Karabük Escort | Karabük Escort Bayan Karaman Escort | Karaman Escort Bayan Kars Escort | Kars Escort Bayan KASTAMONU ESCORT – Kastamonu Escort Bayan Kayseri Escort | Kayseri Escort Bayan Kırıkkale Escort | Kırıkkale Escort Bayan Kırklareli Escort | Kırklareli Escort Bayan Kırşehir Escort | Kırşehir Escort Bayan Kilis Escort | Kilis Escort Bayan Kocaeli Escort | Kocaeli Escort Bayan Konya Escort | Konya Escort Bayan Kütahya Escort | Kütahya Escort Bayan Malatya Escort | Malatya Escort Bayan Manisa Escort | Manisa Escort Bayan Maraş Escort | Maraş Escort Bayan Mardin Escort | Mardin Escort Bayan Mersin Escort | Mersin Escort Bayan Muğla Escort | Muğla Escort Bayan Muş Escort | Muş Escort Bayan Nevşehir Escort | Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort | Niğde Escort Bayan Ordu Escort | Ordu Escort Bayan Osmaniye Escort | Osmaniye Escort Bayan Rize Escort | Rize Escort Bayan Sakarya Escort | Sakarya Escort Bayan Samsun Escort | Samsun Escort Bayan Siirt Escort | Siirt Escort Bayan Sinop Escort | Sinop Escort Bayan Sivas Escort | Sivas Escort Bayan Şırnak Escort | Şırnak Escort Bayan Tekirdağ Escort | Tekirdağ Escort Bayan Tokat Escort | Tokat Escort Bayan Trabzon Escort | Trabzon Escort Bayan Tunceli Escort | Tunceli Escort Bayan Urfa Escort | Urfa Escort Bayan Uşak Escort | Uşak Escort Bayan Van Escort | Van Escort Bayan Yalova Escort | Yalova Escort Bayan Yozgat Escort | Yozgat Escort Bayan Zonguldak Escort | Zonguldak Escort Bayan Adana Escort Adıyaman Escort Afyon Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ankara Escort Antalya Escort Antep Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Bursa Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Erzincan Escort Elazığ Escort Erzurum Escort Eskişehir Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort İskenderun Escort İstanbul Escort İzmir Escort İzmit Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kayseri Escort Kıbrıs Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Kocaeli Escort Konya Escort Kütahya Escort Malatya Escort Manisa Escort Maraş Escort Mardin Escort Mersin Escort Muğla Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Samsun Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Urfa Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort Alaçatı Escort Aliağa Escort Alsancak Escort Bornova Escort Buca Escort Çeşme Escort Çiğli Escort Gaziemir Escort Karşıyaka Escort fethiye escort iskenderun escort hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo maltepe escort porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle porno porno gebze escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort saç ekimi kartal escort protez tırnak ipek kirpik evden eve nakliyat eşya depolama best10 istanbul web tasarım mecidiyeköy escort kurtköy escort bursa escort izmir escort ümraniye escort jigolo ajansı maltepe escort alanya escort kartal escort marmaris escort fethiye escort çekmeköy escort sancaktepe escort dudullu escort tuzla escort kurtköy escort şerifali escort pendik escort ümraniye escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort kartal escort samandıra escort sarıgazi escort sultanbeyli escort taşdelen escort üsküdar escort caddebostan escort altunizade escort çakmak escort fındıklı escort göztepe escort